Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO), informujemy, że:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonect Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gwiaździsta 62 12/2, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000203164, NIP: 8942801170 (zwaną dalej: Sonect).


2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect i wykonania zawartej przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect, a także wykonania ciążących na Sonect obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Może to być zarówno umowa sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawieranej z Sonect umowy, której jesteście Państwo Stroną. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Państwem umowy.


3) Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne i służy wyłącznie zawarciu umowy i jej wykonaniu. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.


4) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.


5) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Sonect działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Sonect ciążącego obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Sonect informowanie o nowych ofertach, promocjach jak i przesyłania wysokiej jakości treści.


6) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego, kurierzy, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne. Odbiorcami danych mogą być również operatorzy płatności za pomocą których dokonujecie Państwo płatności za usługi zakupione. Dane osobowe są ujawniane tym odbiorcom, w celu związanych z realizacją umowy, której Państwo jesteście Stroną. W przypadku, gdy odbiorcą danych osobowych jest tzw. podmiotem przetwarzającym, Sonect zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą przez art. 28 RODO. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7) W przypadku gdy zapisaliście się Państwo na newsletter, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Tudzielonej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak nie wpływa to na ważność podjętych przez nas czynności przetwarzania przez wycofaniem zgody.