Umowa licencyjna +Firma dla dobreprogramy

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA +FIRMA BEZPŁATNA WERSJA SPECJALNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU WWW.DOBREPROGRAMY.PL

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy SONECT
(zwana dalej "Umową Licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ("Licencjobiorcą") i firmą SONECT Sp. z o.o. we Wrocławiu zwaną dalej („Licencjodawcą”). Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest produkt, który obejmuje oprogramowanie komputerowe wyprodukowane przez SONECT Sp. z o.o. we Wrocławiu, materiały drukowane i dokumenty w formie "online" oraz dokumentację elektroniczną (zwany dalej "OPROGRAMOWANIE FIRMY SONECT " lub "OPROGRAMOWANIEM "). W skład OPROGRAMOWANIA wchodzą, także uaktualnienia i uzupełnienia oryginalnego OPROGRAMOWANIA dostarczonego Licencjobiorcy przez Licencjodawcę. Poprzez instalację, kopiowanie, pobranie z sieci komputerowej, dostęp lub inne użycie OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania lub używania OPROGRAMOWANIA FIRMY SONECT.

§ 1
Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone nic innego, wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste, jak i majątkowe, do całości OPROGRAMOWANIA , przysługują firmie SONECT Sp. z o.o. we Wrocławiu. OPROGRAMOWANIE FIRMY SONECT chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Naruszenie tych praw przez Licencjobiorcę lub inne osoby trzecie podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

§ 2
1.Umowa Licencji bezpłatnej wersji specjalnej dla użytkowników www.dobreprogramy.pl zostaje zawarta na okres pierwszych 12 miesięcy poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej wersji OPROGRAMOWANIA +FIRMA, pobranej z linku ze strony internetowej www.dobreprogramy.pl.
2.Po okresie 12 miesięcy Licencjobiorca może odnowić (przedłużyć) licencję na kolejne 12 m-c poprzez otrzymanie klucza zezwalającego na dalsze użytkowanie OPROGRAMOWANIA . Otrzymanie klucza zezwalającego na odnowienie (przedłużenie) licencji możliwe będzie po uiszczeniu opłaty, której wysokość wynika z obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej http://www.oprogramowaniesonect.pl.
3. Zainstalowanie jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej wersji OPROGRAMOWANIA , może być poprzedzone zainstalowaniem wersji testowej OPROGRAMOWANIA , co uprawniać będzie do korzystania z niej przez czas określony w tej wersji.
4. Licencjobiorca ma prawo użytkować OPROGRAMOWANIE bez ograniczeń terytorialnych.

§ 3
1. Licencjobiorca nie może:
a) dokonywać tłumaczeń, przystosowywania, poprawiania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w OPROGRAMOWANIU lub jego części. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej umowy licencyjnej;
b) dokonywać innych czynności mających na celu stworzenie w oparciu o OPROGRAMOWANIE FIRMY SONECT programów komputerowych o podobnym jak OPROGRAMOWANIE FIRMY SONECT przeznaczeniu lub funkcji;
c) wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, przekazywać w rozliczeniu, oddawać osobie trzeciej w bezpłatne używanie oraz obciążać jakimikolwiek prawami OPROGRAMOWANIA FIRMY SONECT;
d) dokonywać dezasemblacji, dekompilacji lub jakiekolwiek innego zwielokrotniania kodu OPROGRAMOWANIA lub tłumaczenia jego formy, w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa właściwego;
e) rozpowszechniać i zwielokrotniać OPROGRAMOWANIA FIRMY SONECT;
f) tworzenia więcej niż jednej kopii zapasowej OPROGRAMOWANIA FIRMY SONECT;
g) przenosić praw wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej na inną osobę.

2. Licencjobiorca ma obowiązek:
a) zachować informację o prawach autorskich na wszystkich kopiach OPROGRAMOWANIA ,
b) zachować w tajemnicy nadawane i przekazywane mu przez Licencjodawcę klucze odblokowujące.

§ 4
Licencjodawca:
a) uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z OPROGRAMOWANIA , z warunkami licencji, w szczególności może żądać od Licencjobiorcy informacji o miejscu lokalizacji OPROGRAMOWANIA i dostępu do tego miejsca,
b) uprawniony jest do powierzenia wykonywania umowy licencyjnej osobie trzeciej,
c) zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych pisemnie zastrzeżonych przez Licencjobiorcę jako poufne.

§ 5
1. Licencjodawca oraz dystrybutorzy OPROGRAMOWANIA, ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania i tylko w zakresie udokumentowanych strat wyrządzonych Licencjobiorcy z winy umyślnej Licencjodawcy.
2. W szczególności Licencjodawca oraz dystrybutorzy OPROGRAMOWANIA FIRMY SONECT nie ponoszą odpowiedzialności:
a) za wady i usterki w OPROGRAMOWANIU,
b) za dane i informacje gospodarcze wprowadzone i przetwarzane przez Licencjobiorcę w OPROGRAMOWANIU oraz za skutki ich przetwarzania, w tym za ich utratę,
c) za szkody powstałe wskutek użytkowania OPROGRAMOWANIA,
d) za utracone przez Licencjobiorcę korzyści,
e) za koszty zastosowanych przez Licencjobiorcę urządzeń lub programów zastępczych.

§ 6
Biorąc pod uwagę komputerową formę programu i konsekwencje jego zastosowania na komputerze Licencjobiorcy, Licencjodawca nie może wykluczyć ryzyka wystąpienia technicznych błędów podczas użycia OPROGRAMOWANIA , powodujących jego niewłaściwe działanie. W razie wystąpienia błędów lub kłopotów w używaniu OPROGRAMOWANIA Licencjobiorca może przesłać informację na adres serwisu: serwis@sonect.pl . Ewentualne poprawki w OPROGRAMOWANIU mogą być wprowadzane przez Licencjodawcę za pomocą aktualizacji dostarczanych poprzez serwis, dystrybutora bądź za pomocą stron WWW.

§ 7
Każde naruszenie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę powoduje powstanie zobowiązania Licencjobiorcy do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 3.000,00 (trzy tysiące) EURO według kursu średniego z tabeli kursów NBP z dnia wysłania do Licencjobiorcy wezwania do zapłaty kary umownej. Jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia postanowień umowy licencyjnej przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Licencjodawcy przysługuje prawo domagania się odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 8
1. Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z Umowy Licencyjnej Użytkownika OPROGRAMOWANIA, wygasają z chwilą rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej.
2. Licencjodawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) naruszenia przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy licencyjnej,
b) wszczęcia w stosunku do Licencjobiorcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub układowego.

§ 9
1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej, Licencjobiorca ma obowiązek:
a) zaprzestać użytkowania OPROGRAMOWANIA,
b) usunąć OPROGRAMOWANIE ze stanowisk komputerowych, na których zostało ono zainstalowane,
c) zwrócić OPROGRAMOWANIE, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy licencyjnej na rzecz Licencjodawcy
2. W przypadku nie spełnienia obowiązków określonych w ust. 1, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej przewidzianej w § 7.

§ 10
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy licencyjnej jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy licencyjnej będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w przypadku jej bezskuteczności, przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Sonect Sp. z o.o.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460